Thẻ tài sản cố định theo quyết định 48

*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu số S12 - DNN : THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị : .........

Bạn đang xem: Thẻ tài sản cố định theo quyết định 48

Địa chỉ : .........

Mẫu số S12 - DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số ........

Ngày .....tháng ....... Năm....... Lập thẻ.........

Căn cứ vào biên bạn dạng giao dìm TSCĐ số........Ngày .....tháng ....... Năm.......

Tên ,ký mã hiệu,quy biện pháp (cấp hạng ) TSCĐ:........... Số hiệu TSCĐ.........

Xem thêm: Khóa Học Bán Hàng Trên Amazon Travuzoa Trần Vũ Doãn, Khóa Học Kinh Doanh Bán Hàng Trên Amazon

Nước sản xuất(xây dựng)...............năm sản xuất...............

Bộ phận cai quản ,sử dụng....................năm chuyển vào sử dụng.........

Công suất(diện tích thiết kế)..............

Đình chỉ sử dụng TSCĐ Ngày .....tháng ....... Năm.......

Lý bởi vì đình chỉ.................

Số hiệu

chứng từ

Nguyên giá gia tài cố định

Gia trị hao mòn gia tài cố định

Ngày tháng năm

Diễn giải

Nguyên

giá

Năm

Giá trị

hao mòn

Cộng dồn

A

B

C

1

2

3

4

Dụng cố phụ tùng kèm theo

Số TT

Tên, quy biện pháp dụng

cụ phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

Ghi bớt TSCĐ chứng từ số : ............Ngày .....tháng ....... Năm.......

Lý bởi vì giảm .........................................................................................................