Bài Tập Luyện Thi Ioe Lớp 4 Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 4 Cấp Trường

Trong cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 thì đề thi olympic tiếng Anh lớp 4 cung cấp trường là trong những tài liệu ôn luyện giờ đồng hồ Anh phù hợp với đa phần các em học tập sinh.

Bạn đang xem: Bài tập luyện thi ioe lớp 4 đề thi olympic tiếng anh lớp 4 cấp trường


Học giờ đồng hồ Anh lớp 4 với những dạng đề thi giờ đồng hồ Anh nói thông thường và đề thi Olympic giờ Anh nói riêng sẽ giúp đỡ các em bao gồm thêm những kiến thức tiếng Anh mới và ôn luyện tiếng Anh hiệu quả.

Học giờ Anh lớp 4 với hầu hết dạng đề thi giờ đồng hồ Anh nâng cao mang đến cho những em gần như dạng bài xích tập mới, số đông ngữ pháp, từ bỏ vựng bắt đầu giúp các em học tập tiếng Anh giỏi hơn. Trong bộ đề thi olympic tiếng Anh lớp 4 cung cấp trường gồm đáp án fanbangparty.com sẽ hỗ trợ cho các em học tiếng Anh lớp 4 đa số dạng bài bác tập bắt đầu giúp những em học tiếng Anh hiệu quả hơn cùng ôn luyện tiếng Anh xuất sắc hơn.

Đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 cấp cho trường tất cả đáp án

Đây là cỗ đề thi olympic tiếng Anh lớp 4 cấp trường năm học 2015-2016 tiên tiến nhất giúp những em ôn luyện giờ đồng hồ Anh có khối hệ thống hơn.

*

Exercise 1: Reorder the words to make sentences.

1. That/ an/ is/ orange.

2. What/ time/ it?/ is

3. Sam/ live?/ does/ Where

4. Is/ your/ tall?/ father

5. Are/ Fish & chicken/ things./ favourite/ Nga’s

6. Where/ is/ bag?/ my

7. Bởi you/ How many/ me?/ give/ books

8. He/ 5.30./ work/ at/ finishes

9. The city./ house/ My/ in/ is

10. Many/ at school./ friends/ have/ I

Exercise 2: Fill in the blank.

1. _ _ _ _ did you do? – I listened khổng lồ Vietnamese songs.

2. _ _ _ _ _ are you going to stay? – In a hotel.

3. What a beautiful Sunday! Why don’t we _ _ _ _ breakfast in the garden?

4. It’s raining, _ _ I can’t go khổng lồ the beach.

5. It’s _ _ _ _ hot here. We need a fan.

6. How _ _ _ _ bananas are there in the fridge?

7. What time _ _ you get up?

8. I usually play badminton in _ _ _ park.

9. Today boys và girls can not play in the _ _ _oolyard because it is raining

10. I like music and books _ _ _ _ much.

11. Ho_ often vày you play badminton?

12. _ _ _ vì chưng you buy flowers? – Because to lớn day is Mary’s birthday.

13. She lives _ _ a small house and she doesn’t like it.

14. _ _ _ _ vị you usually vị in your miễn phí time?

15. Are _ _ _ _ _ any pets in Jannie’s house? – Yes, there’s a dog và a cat.

16. I pl_ _ badminton every Monday.

17. What _ _ _ _ does your family have breakfast? – At 7 o’clock.

18. Don’t _ _ _ _ noise. My mother is talking khổng lồ her friend.

19. French is a difficult language _ _ learn.

20. Bởi you have _ _ _ sisters? – I have two sisters.

Exercise 3. Choose the best answer.

1. What a ............ Doll! My children lượt thích it very much.

A. Better

B. Lovely

C. Awful

D. Expensive

2. My brother’s favourite is table ............ .

A. Baseball

B. Footballer

C. Basketball

D. Tennis

3. Who’s .......... ? – It’s my friend, Nam.

A. That

B. His

C. Her

D. It

4. ............... Is your aunt’s address? – It’s on the table.

A. Where

B. How

C. When

D. Which

5. His house is ............... Lớn my house.

A. Behind

B. In front

C. Next

D. Near

6. My house is ...................... .

A. This

B. That

C. Big

D. Many

7. ..................... Does school year start and finish?

A. Why

B. What

C. When

D. Which

8. Who’s that?

A. That’s my school library.

B. There’re six chairs.

C. That’s my brother.

D. That’s a desk.

9. ................... Are you? – I am fine.

A. How

B. How old

C. How’s

D. What

10. George is short. He needs ....................... .

A. A large size

B. A medium size

C. A small size

D. A big size

11. Please, open the door. It’s ............ In here.

A. Hot

B. Cold

C. Warm

D. Rainy

12. My class is ..... 7 a.m ....... 11 a.m everyday.

A. Between/ from

B. From/ in

C. From/ to

D. At/ at

13. What’s her name? - .............. .

A. My name’s Hien.

Xem thêm: Top 05 Địa Chỉ Mua Chó Shiba Inu Hà Nội Ở Đâu, 5 Địa Chỉ Mua Chó Shiba Inu Uy Tín Tại Hà Nội

B. I’m Linda.

C. Her name’s Thanh Hoa.

D. He is Thanh.

14. What time is it? – It ......... Four fifteen.

A. Is

B. Has

C. At

D. In

15. Happy birthday, Mary. This cake is for ................. .

A. I

B. You

C. He

D. She

16. How many pets vì chưng you have?

A. She has two.

B. I have two.

C. He has two.

D. I has two.

17. There are two ................... In my house.

A. Bedrooms

B. Living-room

C. Classrooms

D. Kitchen

18. Can she play the piano?

A. Yes, I can.

B. Yes, he can.

C. Yes, she can.

D. Yes, we can.

19. What’s the weather lượt thích in winter?

A. It’s hot.

B. It hot.

C. It’s cold.

D. It cold.

20. Is this … school bag? – Yes, it is mine.

A. My

B. Your

C. You

D. His

Exercise 4: Choose the odd one out.

1.

A. Write

B. Sing

C. Read

D. Friend

2.

A. My

B. You

C. He

D. She

3.

A. Hour

B. Minute

C. Hand

D. Second

4.

A. Write

B. Sing

C. Read

D. Friend

Đáp án:

Exercise 1: Reorder the words lớn make sentences.

1.That is an orange.

2.What time is it?

3.Where does Sam live?

4.Is your father tall?

5.Fish and chicken are Nga's favourite things.

6.Where is my bag?

7.How many books do you give me?

8.He finishes work at 5.30.

9.My house is in the city.

10.I have many friends at school.

Exercise 2: Fill in the blank.

1.What

2.Where

3.have

4.so

5.very

6.many

7.do

8.the

9.sch

10.very

11.w

12.Why

13.in

14.What

15.there

16.ay

17.time

18.make

19.to

20.any

Exercise 3. Choose the best answer.

1.B. Lovely

2.D. Tennis

3.A. That

4.A. Where

5.C. Next

6.C. Big

7.C. When

8.C. That’s my brother.

9.A. How

10.C. A small size

11.A. Hot

12.C. From/ to

13.C. Her name’s Thanh Hoa.

14.A. Is

15.B. You

16.B. I have two.

17.A. Bedrooms

18.C. Yes, she can.

19.C. It’s cold.

20.B. Your

Exercise 4: Choose the odd one out.

1.D. Friend

2.A. My

3.C. Hand

4.D. Friend

Học giờ Anh lớp 4 tuyệt học giờ Anh đến trẻ em những em rất cần phải tiếp cận đa số nguồn tài liệu tương tự như những lịch trình học giờ đồng hồ Anh tương xứng với trình độ chuyên môn và kỹ năng của mình. Học tập tiếng Anh trẻ nhỏ cùng fanbangparty.com để giúp đỡ các em có thêm những kiến thức tiếng Anh mới, những bài bác tập tiếng Anh đa dạng và phong phú và liên tiếp được cập nhật. Hãy mang đến trẻ học tập ngay những bài học kinh nghiệm tiếng Anh thiếu nhi tại fanbangparty.com nhé!