Giải bài tập tiếng anh 6 mới

Bạn hay hay có tác dụng sai các dạng bài tập chia thì hoặc không biết cách làm các dạng bài bác tập này. Đừng lo vì chưng IELTS Academic đã tổng hợp hầu hết kiến thức cần thiết về ngữ pháp với các bài xích tập phân tách thì giờ Anh lớp 6 dành cho chính mình qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 6 mới


Ôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6Thì bây giờ tiếp diễnSo sánh hơn và đối chiếu nhấtBài tập tiếng Anh lớp 6Đáp án
*
*
*
Bài tập giờ Anh lớp 6

Bài tập 1: Điền từ phù hợp vào khu vực trống.

Xem thêm: Cách Viết Chữ R Trong Vòng Tròn ) Như Thế Nào? #1 Sử Dụng Dấu Hiệu ® (R Tròn) Như Thế Nào

Where ___________Jenny (live)____________? Jenny (live)______________in hai Phong town.What Tom (do) _________________now? Tom (water)_________________flowers in the garden.What _______________Mai (do)_____________? Mai (be)______________a teacher.Where _________________John & Lisa (be) from?At the moment, Jenny’s sisters (play)____________volleyball và her brother (play) ________________soccer.It is eight ‘clock; Tom’s family (watch)___________________TV.In the summer, Jack & John usually (go)______________to the park with their friends, and in the spring, They (have) _____________Tet Holiday; they (be)________happy because they always (visit) ______________their grandparents.____________Kyler’s father (go)_____________to work by bus?How ___________Tom’s sister (go)___________to school?What time _____________Nam and Hung (get up)_________________?What ____________Lan and Linh (do)________________in the winter?Today, Mai & Linh (have)______________English class.Her favorite subject (be)__________________English.Now, Lisa’s brother (like)_________________eating bananas.Look! John & Funian (call)_________________Lan.Keep silent ! Kyler’s sister (listen )____________________to the radio.______________ you (play)_________________badminton now?Everyday, Tom’s father (get up)_______________at five a.m.Every morning, I (watch)_________________tv at ten.Everyday, Jack and Jaky (go) __________to school by bike.Every morning, Tom’s father (have) ______________a cup of coffee.At the moment, Linh and Mary(read)_______________a book & her brother (watch)_______ TV.Hanh (live)________________in Hanoi, and hanh (live)________________in Dalat City.Hung & Hung (play)_______________badminton at the present.They usually (get up)___________________at 6. Oo in the morning.Hanh never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.Jenny’s teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.There (be)____________________ animals in the circus._______________Tom (watch)______________TV at five every morning?What _____________Nam(do ) _________________at six am?How old _________Long (be)?How ___________Mai (be)?Lan’schildren (Go)________________to school by bike.Jenny và Lisa (go)_______________to the supermarket khổng lồ buy some food.Mr. Hung (go)________________on business to lớn Lam Dong every month.Hoa (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.Mai (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.Everyday, I (go)______________to school on foot.Who you _________________(wait) for Jake?– No, I ___________ (wait) for Mrs. Hoai.

Bài tập 2. Phân chia động từ vào ngoặc theo thì thích hợp.

The meeting _________________________ (take) place at seven.I’m afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at eight o’clock.According to the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.____________________ (John & Long / come) tomorrow?When ____________________ (Linh / get) back?If nam giới loses his job, what ____________________ (he / do)?In phái nam opinion, ____________________ (Linh / be) a good teacher?What time ____________________ (the sun / set) today?____________________ (Linh / get) the job, vị you think?____________________ (Kyler / be) at home this evening?What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?How ____________________ (Ling / get) here?____________________ (they / come) tomorrow?Quan (teach)_______________English in a big school in town.When ____________________ (John / get) back?What John (listen) ………………………on the radio?___________Nam (play)__________sports?Everyday Mai (go)____________to work by bike.We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.Sometimes, Jake and Kyler(play)__________badminton.Linh (like)____________her job very much.___________Nam’s mother (walk)_________to the market?Look! Linh và Lan (run) _________________________ together.Suri (write) ___________to their friends every summer holiday?What Linh (do)________ tonight?

Đáp án

Bài tập 1

Does/lives/livesis/doing/is wateringdoes/do/isareare playing/is playingis watchinggo/ have/ am /visitDoes/go9.does/godo/get up?do/dohaveislikesis calling.am listeningAre/playinggets upwatchgohasam reading, is watchinglives, livesare playingget upgoes, doesis tellingareIs/watchingdoes/doisisgogogoeslikes, don’t likelikes, doesn’t likelove, don’t lovego

Bài tập 2

is going lớn takeam not going lớn beisn’t going to takeisn’t going khổng lồ snowAre John and Long going lớn come tomorrow?When are Linh going to get back?If phái mạnh loses your job, what are Mai going to do?In your opinion, nam is going to be a good teacher?What time is the sun going lớn set today?Is Linh going to get the job, vày she think?Is Kyler going to lớn be at trang chủ this evening?What is the weather going to lớn be like tomorrow?There’s someone at the door, are you getting it?How does he get here?Are they going to lớn come tomorrow?Quan teaches English in a big school in town.When is John going khổng lồ get back?What is John listening to on the radio?Is phái nam playing sports?goesread, listen, watchplaylikesIs Nam’s mother walking lớn the market now?are runningDoes Suri write lớn their friends every summer holiday?What is Linh going to vì chưng tonight?

Bài viết bên trên Ielts Academic sẽ tổng thích hợp tất tần tật về ngữ pháp những thì và các dạng bài tập chia thì trong tiếng Anh lớp 6. Hy vọng rằng từ bỏ nay chúng ta đã vậy được kiến thức về dạng bài bác tập này. Ielts Academic chúc các bạn thành công!