TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

*
" data-image-caption="“Tầm nhìn Hồ Chí Minh là tầm nhìn thời đại, nhưng trong ánh mắt Bác vẫn chan chứa yêu thương, thắm đượm tình người…”

" data-medium-file="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2009/05/main_hochiminh.jpg?w=300" data-large-file="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2009/05/main_hochiminh.jpg?w=376" class="size-medium wp-image-486" title="Tầm nhìn - Ánh mắt Hồ Chí Minh" src="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2009/05/main_hochiminh.jpg?w=300&h=239" alt=""Tầm nhìn Hồ Chí Minh là tầm nhìn thời đại, nhưng trong ánh mắt Bác vẫn chan chứa yêu thương, thắm đượm tình người..."" width="300" height="239" srcset="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2009/05/main_hochiminh.jpg?w=300&h=239 300w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2009/05/main_hochiminh.jpg?w=150&h=120 150w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2009/05/main_hochiminh.jpg 376w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

"Tầm nhìn Hồ Chí Minh là tầm nhìn thời đại, nhưng trong ánh mắt Bác vẫn chan chứa yêu thương, thắm đượm tình người..."


* Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày.

Bạn đang xem: Tiểu sử chủ tịch hồ chí minh

Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức “Cộng sản đoàn” làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn.

Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954).

Xem thêm: Cách Tính Năm, Tháng, Ngày Dần Là Ngày Nào, Ngày Hoàng Đạo Là Gì

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

* Sách Hồ Chí Minh tiểu sử (Bảo tàng Hồ Chí Minh)

MỤC LỤC

Chương 1: Thời niên thiếu (1890-1911)Chương 2: Tìm đường cứu nước (1911-1920)Chương 3: Chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 – 1930)Chương 4: Lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 -1945)Chương 5: Lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Từ tháng 3 đến tháng 8 – 1945)Chương 6: Lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc (1945 – 1954)Chương 7: Lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1954 -1969)Chương 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi