Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ống dây 1 có cùng máu diện với ống dây 2 nhưng chiều lâu năm ống với số vòng dây đều nhiều hơn gấp đôi. Tỉ sộ hệ số tự cảm của ống 1 cùng với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8Ống dây 1 bao gồm cùng tiết diện với ống dây 2 nhưng chiều dài ống và số vòng dây đều nhiều hơn thế nữa gấp đôi. Tỉ sộ thông số tự cảm của ống 1 cùng với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8


*

Ống dây 1 tất cả cùng máu diện với ống dây 2 tuy nhiên chiều dài ống với số vòng dây phần lớn nhiều gấp 4 lần. Tỉ số hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là

A.

Bạn đang xem: Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2

2

B. 4

C. 8

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tắt Âm Camera Iphone 5S, Tắt Âm Chụp Ảnh Iphone 5S Nhật

1


Một dây dẫn có chiều dài khẳng định được cuốn trên trên ống dây dài l và tiết diện S thì có thông số tự cảm 0,2 mH. Nếu như cuốn lượng dây dẫn bên trên trên ống gồm cùng huyết diện nhưng chiều lâu năm tăng lên gấp hai thì hệ số tự cảm cảm của ống dây là

A. 0,1 H

B. 0,1 mH

C. 0,4 mH

D. 0,2 mH


Đáp án B. Thông số tự cảm tỉ lệ thành phần nghịch với chiều nhiều năm ống, khi chiều lâu năm ống tăng 2 lần thì thông số tự cảm giảm 2 lần ( = 0,1 mH)


Chọn câu đúng

Một ống dây tất cả độ từ bỏ cảm L, ống dây sản phẩm hai tất cả số vòng dây tăng gấp rất nhiều lần và diện tích s mỗi vòng dây giảm một nửa đối với ống dây đồ vật nhất. Ví như hai ống dây bao gồm chiều dài như nhau thì độ từ cảm của ống dây máy hai là:

A. L.

B. 2L.

C. L/2.

D. 4L.


Một dây dẫn tất cả chiều dài xác định được cuốn bên trên trên ống dây rất dài l và bán kính ống r thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu như cuốn lượng dây dẫn trên trên ống bao gồm cùng chiều dài nhưng mà tiết diện tăng gấp đôi thì thông số từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH


Đáp án B.

L = 10 − 7 .4 π N 2 l S = 10 − 7 .4 π l d / 2 π r 2 l π r 2 = 10 − 7 l d 2 l , trong các số ấy l d là chiều dài của dây dẫn; l là chiều lâu năm ống dây. Như vậy, lúc tiết diện ống tăng gấp đôi mà chiều dài dây không thay đổi thì thông số tự cảm ko đổi


Một dây dẫn gồm chiều dài xác minh được cuốn trên trên ống dây rất dài l và nửa đường kính ống r thì có hệ số tự cảm 0,4 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn bên trên trên ống tất cả cùng chiều dài cơ mà tiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì hệ số từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH


Với chiều dài ống dây ko đổi, giả dụ số vòng dây và tiết diện ống thuộc tăng 2 lần thì độ trường đoản cú cảm của ống dây

A. Ko đổi

B. Tăng 2 lần

C. Tăng 4 lần

D. Tăng 8 lần


Một ống dây tất cả độ tự cảm L, ống dây vật dụng hai bao gồm số vòng dây tăng gấp hai và diện tích mỗi vòng dây bớt một nửa so với ống dây máy nhất. Trường hợp hai ống dây tất cả chiều dài đồng nhất thì độ tự cảm của ống dây vật dụng hai là:

A. L

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L


Đáp án C

Ta có: L = 4 π .10 − 7 . N 2 l . S ⇒ L 1 = 4 π .10 − 7 . N 2 l . S L 2 = 4 π .10 − 7 . 2 N 2 l . S 2 ⇒ L 2 = 2 L 1


Một ống dây có độ từ bỏ cảm L, ống dây vật dụng hai gồm số vòng dây tăng gấp hai và diện tích s mỗi vòng dây sút một nửa đối với ống dây lắp thêm nhất. Ví như hai ống dây gồm chiều dài đồng nhất thì độ từ cảm của ống dây lắp thêm hai là:

A. L

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L


Đáp án C

Ta có: L = 4 π .10 − 7 . N 2 l . S ⇒ L 1 = 4 π .10 − 7 . N 2 l . S L 2 = 4 π .10 − 7 . 2 N 2 l . S 2 ⇒ L 2 = 2 L 1