NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT TIẾNG ANH

For instance, thousands of times a day, a Buddhist may repeat the prayer “I place my faith in Amida Buddha.”
It is the only remaining original building, surrounded by a scenic pond; additional buildings making up the compound were burnt down during a civil war in 1336.

Bạn đang xem: Nam mô a di đà phật tiếng anh


Tượng cát kết thế kỷ thứ 9 tả cảnh Tara với hình tượng Amitabha (A Di Đà) đang ngồi trên tóc phía trên trán.
A 9th-century sandstone statue shows Tara with a small figure of Amitabha seated in her hair above the forehead.
A Di Đà, người sáng lập, là ở trung tâm và hai bên là Guru Avalokiteswara, Thiên Chúa của Mercy ở bên trái và Mahashataprapta bên phải.
Amitabha, the founder, is at the centre and is flanked by Guru Avalokiteswara, the God of Mercy on the left and Mahashataprapta on the right.
13 Một sự điều chỉnh khác đặc biệt có ảnh hưởng bên Trung Quốc và Nhật Bản là học thuyết Miền Cực Lạc về phía Tây do Phật A Di Đà lập ra.
13 Another adjustment that became particularly influential in China and Japan is the doctrine of the Pure Land to the West, created by Buddha Amitabha, or Amida.

Xem thêm: Lịch Đá Bóng Ngoại Hạng Anh Tối Nay, Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Tối Nay


Bức tượng này là hai bên ở bên trái bởi guru Bhavisyajya và bên phải của A Di Đà; những lần lượt được hai bên là hai vị tướng thiên tên Weituo và Weili.
This statue is flanked on the left by the Bhavisyajya guru and on the right by Amitabha; these in turn are flanked by two heavenly generals named Weituo and Weili.
Sau đó, các nhà sư Nhật bản, như Yogacara sư Jōkei, công nhận rằng tái sinh trên Núi Potalaka là một cách dễ dàng hơn để đạt được bước tiến trên con đường Phật giáo, Tịnh độ của A-di-đà.
Later Japanese Buddhists, such as the Japanese Yogacara monk Jōkei, espoused aspiring rebirth on Mount Potalaka as an easier way to attain progress on the Buddhist path than the more well-known pure land of Amitābha.
Các Phật tử theo pháp môn Tịnh Độ ở Trung Hoa và Nhật Bản tin rằng bằng cách không ngừng niệm “A Di Đà”, danh hiệu của Vô Lượng Quang Phật, họ sẽ được vãng sinh về cõi Cực Lạc, hoặc Tây Phương Tịnh Độ, nơi họ sẽ sống trong tuyệt đỉnh hạnh phúc.
Followers of the Pure Land sects of Buddhism in China and Japan believe that by endlessly reciting “Amitabha,” the name of the Buddha of Unlimited Light, they will be reborn in the Pure Land, or Western Paradise, where they will live in supreme happiness.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M