Hãy khoanhvào 1/3 số quả cam của hình A với 1/4 số tam giác của hình B.

Bạn đang xem:

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được sơn đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

Câu 5:Điền số đam mê hợp vào chỗ trống:

a. …… : 5 = 5

b. …… : 4 = 4

c. …… : 3 = 3

Câu 6:Có 35 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng tất cả 5 học sinh . Hỏi tất cả bao nhiêu hàng?

Câu 7:Trong lớp tất cả 32 học sinh, 4 học sinh ngồi thông thường một bàn. Hỏi cần bạo nhiêu bàn?

Câu 8:Tìm nhì số bao gồm thương bằng 2 và có tích bằng 8.

Câu 9:Viết phép chia tất cả thương bằng số phân chia và tổng của số phân tách và thương bằng số bị chia.

Câu 10:Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy tất cả 16 chân trâu. Hỏi tất cả bao nhiêu bé trâu?

Câu 11:Dũng có một số bi, Hùng đến Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng có. Hỏi số bi Dũng gồm trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

Đáp ánToán tốt và khó khăn lớp 2:

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen chiếm 1 tháng 5 số chấm tròn vào hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được sơn đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

Câu 5:

a. 25 : 5 = 5

b. 16 : 4 = 4

c. 9 : 3 = 3

Câu 6:

Số hàng gồm tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Câu 7:

Số bàn để học sinh trong lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Câu 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 : 2 = 2

Vậy 2 số cần search là 2 với 4.

Câu 9:

Ta tất cả phép phân chia 4 : 2.

Câu 10:

Mỗi bé trâu tất cả 4 chân, vậy số trâu tất cả tất cả là:

16 : 4 = 4(con trâu)

Đáp số: 4 bé trâu

Câu 11:

*

Số bi Dũng tất cả trước đây bằng 1/2 số bi Dũng hiện có.

Đề số 2

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.

Xem thêm: Các Loại Bánh Ăn Dặm Phổ Biến Cho Bé 6 Tháng Đến 1 Tuổi Được Ưa Chuộng Nhất

Hãy viết các số có hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.

Bài 4.

Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu, biết rằng tuổi bổ là 46?

Bài 5.

Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

Đáp án

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + trăng tròn + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số gồm hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của mẹ Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Đề số 3

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm xa. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b. X + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Kiếm tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.

b. Kiếm tìm 2 số tất cả tích cùng thương đều bằng 5.

Bài 4:Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Search số gà và số thỏ công ty Hoa. Biết tổng số chân con kê và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5:Ba bạn Lan, Mai, Phượng gồm trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không người nào trồng cây trùng với tên của mình cả”. Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

Đápán

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

= (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 55

Bài 2:Tìm x:

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

(x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24

x × 3 + 6 = 24

x × 3 = 24 - 6

x × 3 = 18

x = 18 : 3

x = 6

b. X + x + 8 = 24

2 × x + 8 = 24

2 × x = 24 - 8

2 × x = 16

x = 16 : 2

x = 8

Bài 3:

a. 2 số đó là 0 với 95 bởi 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95

b. 2 số đó là 1 trong những và 5 vì 5 x 1 = 5; 5 : 1 = 5

Bài 4:

Giải

Vì số con gà bằng số thỏ đề nghị ta đội 1 con thỏ + 1 con gà vào 1 nhóm

Vậy 1 nhóm tất cả số chân con kê và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì mỗi nhóm có một con kê và 1 con thỏ phải 7 nhóm có 7 bé gà và 7 bé thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 5:

Giải

Dựa vào lời nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai cùng không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai và không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.