CHÕ ĐỒ XÔI THÁI LAN

Lưu ý: thành phầm nhận được bao gồm thể chuyển đổi về bao bì từ công ty sản xuất. Cửa hàng chúng tôi có quyền thực hiện những chuyển đổi như vậy mà không cần thông tin trước.


240,000₫","sku":"CBK_95597","variation_description":"","variation_id":44671,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chung-loai":"24cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"noi-hap-xoi","caption":"","url":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","alt":"","src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":515,"gallery_thumbnail_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":500,"src_h":515,"image_id":44667,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250,000₫","sku":"CBK_95597","variation_description":"","variation_id":44672,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chung-loai":"26cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":270000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"noi-hap-xoi","caption":"","url":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","alt":"","src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":515,"gallery_thumbnail_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":500,"src_h":515,"image_id":44667,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"270,000₫","sku":"CBK_95597","variation_description":"","variation_id":44673,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chung-loai":"28cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":340000,"display_regular_price":340000,"image":"title":"noi-hap-xoi","caption":"","url":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","alt":"","src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":515,"gallery_thumbnail_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/06/noi-hap-xoi-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":500,"src_h":515,"image_id":44667,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"340,000₫","sku":"-04","variation_description":"","variation_id":44674,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Chủng loạiChọn một tùy chọn22cm24cm26cm28cmXóa