BAO CAO SU CA NGUA CHẤT LƯỢNG, GIÁ TỐT 2021

giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 sút 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )

*
bao cao su thiên nhiên doublesafe 1 F2582
*
bao cao su doublesafe 1a T7866
*
bao cao su doublesafe 2 I3668
*
bao cao su doublesafe 2a O6315
*
bao cao su thiên nhiên doublesafe 3 V8143
*
bao cao su thiên nhiên doublesafe 4 J3337
*
bao cao su doublesafe 5 I3350
*
bao cao su đặc doublesafe 6 K4821
*
bao cao su đặc doublesafe 7 V8721
*
bao cao su doublesafe 8 B0807
*
bao cao su doublesafe 2a G2082